Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017)

Tam­pereen seudulla on kuluneen vuo­den aikana tapah­tunut posi­ti­ivi­nen käänne insinöörien työl­lisyys­ti­las­toissa. Vuosi­ta­solla ammat­tikun­tamme työt­tömyys on laskenut eniten juuri meillä Pirkanmaalla.

Suunta on oikea myös val­takun­nan tasolla, insinöörien lasken­nalli­nen työt­tömyysaste oli heinäku­ussa 5,4 %. Muu­tos on merkit­tävä, työl­lisyys­ti­lanne oli viimeksi parempi vuonna 2013.

Talouden kasvu on luon­nol­lis­esti vauhdit­tanut työl­listymisiä – vai onko niin, että yri­tys­ten usko tule­vaan on saanut aikaan uusia rekry­toin­teja, jotka ovat kiihdyt­täneet talouskasvua. Oli kum­min päin vain, niin hyvältä näyt­tää. Viimeisin ennuste tuli finanssiryhmä OP:lta 22.8. ja siinä povat­tiin 2,5 % kasvua sekä kulu­valle että tule­valle vuodelle. ”Suomi on saanut tehtyä pesäeron heikkoi­hin vuosiin”, kuu­lostaa rohkai­se­valta OP:n pääekon­o­mistin suusta.

Edes val­tio­varain­min­is­ter­iön pes­simisti­nen ennuste viime vuo­den jouluku­ulta ei saanut hillit­tyä talouskasvua. Tuol­loin VM maalaili tälle vuodelle vajaan pros­entin bkt:n kasvua. Kulu­van vuo­den kesäku­ussa he nos­ti­vat ennustet­taan real­is­tisem­malle tasolle, uusi ennuste oli 2,4 %. Vuodelle 2018 VM oli tuor­eim­mas­sakin ennus­teessaan pää­tynyt vain 1,6 % kasvuen­nus­teeseen. VM:n arvioiden taso pelot­tavasti muis­tut­taa työ­nan­ta­jali­it­to­jen nihkeitä ennusteita aina TES-​neuvottelukierroksen läh­estyessä. Toiv­ot­tavasti tämä on vain sattumaa.

Osansa yri­tys­ten kas­vav­ista tulok­sista tulee kohdis­tua myös val­ti­olle ja kun­nille, jotta velka­an­tu­mi­nen saataisiin viimein kuriin ja palve­lut tur­vat­tua. Helpoiten tämä tapah­tuu yksi­tyisen sek­torin palkanko­ro­tusten kautta: jokaisesta korote­tusta palkkaeu­rosta ohjau­tuu vero­tuk­sen kautta osansa myös palka­nsaa­jan kotikun­nalle ja val­ti­olle. Jälkim­mäisessä toki ansioiden täy­tyy ylit­tää val­tion tuloveroast­eikon alaraja.

Näillä näkymillä kohti raikasta ja val­oisaa syksyä!

Kalle Kiili,
hallituksen puheenjohtaja