Työpaikkoja ei luoda työttömiä syyllistämällä (Insu 3/2016)

Aika ajoin nousee esiin ehdo­tuk­sia, joiden mukaan työt­tömyys­tur­van, etenkin ansiosi­don­naisen sel­l­aisen, kiristämi­nen olisi lääke työt­tömyy­teen. Uutiset saa­vat miet­timään, miten kaukana ehdo­tusten esit­täjät ovat reaalimaailmasta.

Kuinka monta työt­tömän insinöörin saavutet­tavissa ole­vaa työ­paikkaa syn­tyy, jos työt­tömyys­tur­vaa heikennetään?

Helppo ratkaisu val­ta­me­dian suh­teen on toki puhua näistä hyvin ymmär­ret­tävistä ja konkreet­ti­sista keinoista, kuten juuri työt­tömyys­tur­van heiken­tämis­estä. Ikävä kyllä asian vaiku­tus pyrit­tävään lop­putu­lok­seen on lähinnä kos­meet­ti­nen kannaltamme.

Insinöörienkin osalta pitää toki paikkansa, että työ­paikat ja –tek­i­jät eivät aina löydä toisi­aan. Syynä tosin ei ole työt­tömien tarmokku­u­den puute, vaan useim­miten näissä tapauk­sissa hak­i­joiden osaami­nen tarvit­sisi päiv­i­tystä, jotta kysyntä ja tar­jonta kohtaisivat.

Parempi lääke työt­tömyy­den hoitoon olisikin sal­lia omae­htoinen opiskelu työt­tömyy­se­tu­udella nyky­istä laa­jem­min. Tästä teimme taan­noin myös kansalaisa­loit­teen, jota myös Akava päätti tukea ja edis­tää hal­li­tuk­sensa päätöksellä.

Akava vie työt­tömien opiskelu­oikeu­den laa­jen­tamisen maan hal­li­tuk­sen aset­ta­maan kolmikan­taiseen työryh­mään, jonka on tarkoi­tus syyskuun aikana löytää keinoja, miten Suomeen saadaan 10 000 uutta työ­paikkaa lisää. Toiv­ot­tavasti esi­tys kan­taa ja lain­säädän­töä saadaan muutet­tua siten, ettei työt­tömäksi jäävän tarvitse odot­taa TE-​toimiston virkamiehen tulk­in­taa, saako hän edis­tää työ­markki­nakykyään jatko-​, lisä tai muuntokoulutuksella.

En tunne yhtään sel­l­aista työ­paikkansa menet­tänyttä, joka olisi halun­nut jatkok­oulut­tau­tua siten, ettei hänen työmarkkina-​asemansa oleel­lis­esti paranisi. Tapausko­htainen hark­inta työt­tömyy­se­tu­udella opiskelussa etenkään korkeasti koulutet­tu­jen osalta ei todel­lisu­udessa työl­listä kuin heitä, jotka tekevät päätök­siä siitä, kuka saa kul­loinkin opiskella ja mitä.

Kalle Kiili
puheenjohtaja