Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017)

Vaikka tätä kir­joit­taessa, huhtikuun puo­livälissä, räntä lentää ja mieti­tyt­tää, kuinka räntä voi lentääkään, on kesä jo ovella. Säästä riip­pumatta val­taosa nohe­vista insinööri­opiske­li­joista on jo saanut tai ainakin hak­enut kesätöitä.

Aikanaan valmis­tu­valle insinöörille on melkoinen etu jatkoa ajatellen, jos hän on saanut har­joit­telun kautta tun­tu­maa oman alansa töi­hin. Uskon että useat teistä jaka­vat henkilöko­htaisenkin koke­muk­seni siitä, miten kesä­työn kautta saitte jalan reittä myöten ensim­mäisen valmis­tu­misen jälkeisen työ­paikkanne oven väliin.

Toimeli­aim­mat yri­tyk­set ovat jo hoi­ta­neet kesä­työn­tek­i­jät itselleen – mutta use­assa työ­paikassa asia on jäänyt vielä ajatuk­sen tasolle. Nyt on korkea aika näis­säkin paikoissa miet­tiä tule­vaisu­utta ja toimia!

Kehotan kaikkia työssäkäyviä oma­lta kohdal­taan välit­tämään opiske­li­joista ja varmis­ta­maan oma­lla työ­paikallaan, että kesä­työn­tek­i­jöi­den rekry­toin­tipros­essi käyn­nis­tetään viimeistään huomenna. Näin jokainen voi vaikut­taa siihen, että tule­vaisu­udessakin valmis­tuvilla insinööreillä on hyvät edel­ly­tyk­set päästä nopeasti työelämään, kun ovat saa­neet har­joit­telunkin kautta valmiudet.

Aurinkoista mieltä ja tule­vaa kesää!

Kalle Kiili
hal­li­tuk­sen puheenjohtaja