Puheenjohtajan palsta

Jäsenen rinnalla (INSU 1/18)

Mistä aloittaa ja miten saada tarinalle se punainen lanka? Miten saada insinöörin ajatukset paperille ilman ranskalaisia viivoja? Tässä se nyt kuitenkin on – ensimmäinen puheenjohtajan palstani. Tarina siitä, miten päädyin tätä kirjoittamaan, löytyy omasta artikkelistaan; kuka ja mikä se Satu on? Odotan innolla uusien ihmisten ja asioiden kohtaamista, uuden opettelua ja kysymyksen asettelua, vastaamista. Siitä, mitä en vielä tiedä, otan selvää. Maailma muuttuu ja niin … Jatka lukemista Jäsenen rinnalla (INSU 1/18) »

Kiitos (INSU 4/17)

Seitsemän vuotta sitten, syksyllä 2010, sain puhelun, joka nyt katsoen vaikutti elämääni hyvinkin suuresti. Yksi Tampereen Insinöörien hallituksen jäsen soitti ja sanoi kuulleensa, että toimin kohtuullisen aktiivisena henkilöstön edustajana Nokia Oyj:ssä. Kysyi, olisiko kiinnostusta lähteä TI:n toimintaan mukaan. En tuntenut entuudestaan soittajaa, enkä kovin hyvin Insinööriliiton alueyhdistystänikään. Taisin jostain syystä kuitenkin vastata myöntävästi. Kauteni TI:n hallituksessa alkoi tammikuussa 2011. Nyt on viimeisen puheenjohtajan palstan ja … Jatka lukemista Kiitos (INSU 4/17) »

Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017)

Tam­pereen seudulla on kuluneen vuo­den aikana tapah­tunut posi­ti­ivi­nen käänne insinöörien työl­lisyys­ti­las­toissa. Vuosi­ta­solla ammat­tikun­tamme työt­tömyys on laskenut eniten juuri meillä Pirkanmaalla. Suunta on oikea myös val­takun­nan tasolla, insinöörien lasken­nalli­nen työt­tömyysaste oli heinäku­ussa 5,4 %. Muu­tos on merkit­tävä, työl­lisyys­ti­lanne oli viimeksi parempi vuonna 2013. Talouden kasvu on luon­nol­lis­esti vauhdit­tanut työl­listymisiä – vai onko niin, että yri­tys­ten usko tule­vaan on saanut aikaan uusia rekry­toin­teja, jotka ovat kiihdyt­täneet talouskasvua. Oli kum­min päin … Jatka lukemista Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017) »

Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017)

Vaikka tätä kir­joit­taessa, huhtikuun puo­livälissä, räntä lentää ja mieti­tyt­tää, kuinka räntä voi lentääkään, on kesä jo ovella. Säästä riip­pumatta val­taosa nohe­vista insinööri­opiske­li­joista on jo saanut tai ainakin hak­enut kesätöitä. Aikanaan valmis­tu­valle insinöörille on melkoinen etu jatkoa ajatellen, jos hän on saanut har­joit­telun kautta tun­tu­maa oman alansa töi­hin. Uskon että useat teistä jaka­vat henkilöko­htaisenkin koke­muk­seni siitä, miten kesä­työn kautta saitte jalan reittä myöten ensim­mäisen valmis­tu­misen jälkeisen … Jatka lukemista Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017) »

Ennustamisen vaikeudesta (INSU 1/2017)

”Tun­nus­tan, ennus­tan ja pahempaa on luvassa”, virkkoi Mr. Aimo Ala-​Mansikka Putouk­sen 1. tuotan­tokaudella. Tästä vuodesta tuomion pasu­u­nat ovat soit­ta­neet samaa säveltä – mutta valitet­tavasti ilman tarkoituk­sel­lista huumorisävytteisyyttä. Tänä vuonna ennustet­tavuus insinöörien toim­intaym­päristössä on kyllä poikkeuk­sel­lisen heikkoa. Var­maa lie­nee vain, että odotet­tavissa ei ole ohutta yläpilveä. Insinöörili­itossa tule­vaisu­u­teen varaudu­taan tekemällä liitolle noin viiden vuo­den päähän katso­vaa strate­giaa. Toimin kyseisen strate­giatyöryh­män vetäjänä ja tarkoituk­semme on saada aikaan … Jatka lukemista Ennustamisen vaikeudesta (INSU 1/2017) »