Puheenjohtajan palsta

Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017)

Tam­pereen seudulla on kuluneen vuo­den aikana tapah­tunut posi­ti­ivi­nen käänne insinöörien työl­lisyys­ti­las­toissa. Vuosi­ta­solla ammat­tikun­tamme työt­tömyys on laskenut eniten juuri meillä Pirkanmaalla. Suunta on oikea myös val­takun­nan tasolla, insinöörien lasken­nalli­nen työt­tömyysaste oli heinäku­ussa 5,4 %. Muu­tos on merkit­tävä, työl­lisyys­ti­lanne oli viimeksi parempi vuonna 2013. Talouden kasvu on luon­nol­lis­esti vauhdit­tanut työl­listymisiä – vai onko niin, että yri­tys­ten usko tule­vaan on saanut aikaan uusia rekry­toin­teja, jotka ovat kiihdyt­täneet talouskasvua. Oli kum­min päin … Jatka lukemista Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017) »

Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017)

Vaikka tätä kir­joit­taessa, huhtikuun puo­livälissä, räntä lentää ja mieti­tyt­tää, kuinka räntä voi lentääkään, on kesä jo ovella. Säästä riip­pumatta val­taosa nohe­vista insinööri­opiske­li­joista on jo saanut tai ainakin hak­enut kesätöitä. Aikanaan valmis­tu­valle insinöörille on melkoinen etu jatkoa ajatellen, jos hän on saanut har­joit­telun kautta tun­tu­maa oman alansa töi­hin. Uskon että useat teistä jaka­vat henkilöko­htaisenkin koke­muk­seni siitä, miten kesä­työn kautta saitte jalan reittä myöten ensim­mäisen valmis­tu­misen jälkeisen … Jatka lukemista Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017) »

Ennustamisen vaikeudesta (INSU 1/2017)

”Tun­nus­tan, ennus­tan ja pahempaa on luvassa”, virkkoi Mr. Aimo Ala-​Mansikka Putouk­sen 1. tuotan­tokaudella. Tästä vuodesta tuomion pasu­u­nat ovat soit­ta­neet samaa säveltä – mutta valitet­tavasti ilman tarkoituk­sel­lista huumorisävytteisyyttä. Tänä vuonna ennustet­tavuus insinöörien toim­intaym­päristössä on kyllä poikkeuk­sel­lisen heikkoa. Var­maa lie­nee vain, että odotet­tavissa ei ole ohutta yläpilveä. Insinöörili­itossa tule­vaisu­u­teen varaudu­taan tekemällä liitolle noin viiden vuo­den päähän katso­vaa strate­giaa. Toimin kyseisen strate­giatyöryh­män vetäjänä ja tarkoituk­semme on saada aikaan … Jatka lukemista Ennustamisen vaikeudesta (INSU 1/2017) »

Tampere3: mahdollisuus – ja uhka (Insu 4/2016)

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostama yhteistyöhanke, työnimeltään Tampere3, käynnistettiin vuonna 2014. Yhteistyö päällekkäisten toimintojen järjestämisessä kuulosti hyvältä. Insinöörikoulutuksen osalta mietittiin, että kunhan säilyy laadukas opetus, joka perustuu käytännön työelämälähtöisyyteen, eikä yliopistojen tapaan tutkimuksen tekoon. Molempia tarvitaan. Nyt hanke etenee vauhdilla ja päätöksiä tehdään Tampereen uuden yliopiston perustamiseksi. Vielä hetki sitten olin toiveikas, että lopputuloksena on syntymässä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen … Jatka lukemista Tampere3: mahdollisuus – ja uhka (Insu 4/2016) »

Työpaikkoja ei luoda työttömiä syyllistämällä (Insu 3/2016)

Aika ajoin nousee esiin ehdo­tuk­sia, joiden mukaan työt­tömyys­tur­van, etenkin ansiosi­don­naisen sel­l­aisen, kiristämi­nen olisi lääke työt­tömyy­teen. Uutiset saa­vat miet­timään, miten kaukana ehdo­tusten esit­täjät ovat reaalimaailmasta. Kuinka monta työt­tömän insinöörin saavutet­tavissa ole­vaa työ­paikkaa syn­tyy, jos työt­tömyys­tur­vaa heikennetään? Helppo ratkaisu val­ta­me­dian suh­teen on toki puhua näistä hyvin ymmär­ret­tävistä ja konkreet­ti­sista keinoista, kuten juuri työt­tömyys­tur­van heiken­tämis­estä. Ikävä kyllä asian vaiku­tus pyrit­tävään lop­putu­lok­seen on lähinnä kos­meet­ti­nen kannaltamme. Insinöörienkin osalta pitää … Jatka lukemista Työpaikkoja ei luoda työttömiä syyllistämällä (Insu 3/2016) »