Ennustamisen vaikeudesta (INSU 1/2017)

”Tun­nus­tan, ennus­tan ja pahempaa on luvassa”, virkkoi Mr. Aimo Ala-​Mansikka Putouk­sen 1. tuotan­tokaudella. Tästä vuodesta tuomion pasu­u­nat ovat soit­ta­neet samaa säveltä – mutta valitet­tavasti ilman tarkoituk­sel­lista huumorisävytteisyyttä.

Tänä vuonna ennustet­tavuus insinöörien toim­intaym­päristössä on kyllä poikkeuk­sel­lisen heikkoa. Var­maa lie­nee vain, että odotet­tavissa ei ole ohutta yläpilveä.

Insinöörili­itossa tule­vaisu­u­teen varaudu­taan tekemällä liitolle noin viiden vuo­den päähän katso­vaa strate­giaa. Toimin kyseisen strate­giatyöryh­män vetäjänä ja tarkoituk­semme on saada aikaan lop­putu­los, joka ohjaa liit­toa palvele­maan yhä parem­min jäseniään.

Pros­essi ete­nee paloit­tain siten, että kevät­e­dus­ta­jakok­ouk­sen on tarkoi­tus päät­tää liiton arvoista, mis­siosta ja visiosta sekä syyse­dus­ta­jakok­ouk­sen liiton strategiasta.

Tam­pereen Insinööreissä meillä on myös oman toimin­nan osalta strate­gis­esti tärkeä vuosi. Kun­tavaaleja tärkeäm­mät yhdis­tyk­selle on oman val­tu­us­tomme val­inta vuosiksi 2018 – 2020. Ehdokasaset­telu käy­dään keväällä, mutta mikäli kiin­nos­tus heräsi, voit vapaasti kysellä yhdis­tyk­sen toimin­nasta jo nyt vaikkapa minulta.

Tänä vuonna teemme myös Tam­pereen Insinöörien kolmivuo­tis­su­un­nitel­man samaiseen vuo­teen 2020 saakka.

Viimeisim­pänä, vaan ei vähäisem­pänä, meillä on uusiin haasteisiin vas­taa­massa myös uusi toimin­nan­jo­htaja Sanna Nokelainen!

Tun­nus­tan, ennus­tan – mutta hyvä vuosi tästä tehdään!

Nähdään jäsen­ta­pah­tu­missa!

Kalle Kiili,
puheenjohtaja