Insinöörityöpalkinto Kuutti Wallsille.

Insinöörityöpalkinto Kuutti Wallsille – rakennustyömaan ympäristövastuu

Kuutti Wallsin insinöörityössä tutkittiin ympäristövastuun toteutumista YIT Suomi Oy:n rakennustyömaalla Ranta-Tampellassa. Työssä laadittiin yrityksen käyttöön selkeä taulukkomuotoinen ympäristövastuun toimintamalli.

Suorittaessaan opintojensa loppuvaiheessa työnjohtoharjoittelua YIT Suomi Oy:n työmaalla Ranta-Tampellassa Kuutti Walls tiedusteli, olisiko työnantajalla mahdollisuutta tarjota aiheita opinnäytetyöhön.

–Itse olin siinä vaiheessa kiinnostunut esimerkiksi materiaalitehokkuuteen, laatuun ja vastuullisuuteen liittyvistä aiheista, mutta työnantaja koki ympäristövastuun ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi aiheeksi ja ehdotti sitä minulle.

Tutustuessaan ympäristövastuuseen tarkemmin Walls huomasi, että vaikka käsite on trendikäs ja usein esillä, ei suomenkielistä kirjallisuutta tai aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä ollut kovin paljon julkaistu.

–Pohdin, haluaisinko sittenkin tehdä opinnäytetyön melko tavanomaisesta aiheesta, vaikkapa paikallavaletun välipohjan ja ontelolaattatekniikan vertailulaskennasta, josta olisi löytynyt malliksi kymmenittäin opinnäytetöitä.

–Ympäristövastuu oli aiheena haastava ja työläs, mutta se alkoi kiinnostaa huomattuani, miten tärkeä ja ajankohtainen ympäristönäkökulma on rakennusyrityksen toiminnassa ja laajemminkin, Walls kertoo.

Dataa haastatteluista

Opinnäytetyötä Walls suunnitteli yhteistyössä oppilaitoksen ja työn tilaajan kanssa. Tärkeiksi ajankohtaisiksi lähdeteoksiksi valikoituivat useat ympäristövastuuta käsittelevät englanninkieliset tutkimusartikkelit.

–Lopputyön käytännön osuuden toteutin Ranta-Tampellan alueella Asunto Oy Tampereen Aallonharjan työmaalla, Walls kertoo.

Työmaahavainnoinnin lisäksi Walls teki kymmenen teemahaastattelua, joihin poimittiin mahdollisimman laaja edustus YIT Suomi Oy:n henkilöstöstä.

–Tarkoituksena oli haastatella monessa eri tehtävässä toimivaa henkilöä, kuten työnjohtajaa, vastaavaa mestaria, työmaainsinööriä ja aluejohtajaa, ja selvittää, miten ympäristövastuu näkyy yrityksen toiminnassa eri tasoilla.

Keskimäärin tunnin kestäneet haastattelut antoivat tuoretta dataa siitä, miten yrityksen eri työtehtävissä toimivat ihmiset näkevät ja kokevat ympäristövastuun

–Useampiakin henkilöitä olisi tietysti voinut haastatella, mutta aika oli rajattu, ja toisaalta haastateltavien vastaukset olisivat voineet alkaa toistaa itseään tavoitellun saturaatiopisteen yli.

Yksi haastateltavista, YIT Suomi Oy:n laatujohtaja, oli erityisen perehtynyt aihepiiriin ja ollut mukana yrityksen Green Growth -kehitysohjelmassa.

–Häneltä sain paljon kestävään kehitykseen ja yrityksen arvoihin liittyvää eksaktia tietoa, jota voisi kutsua jopa sisäpiirin tiedoksi, Walls sanoo.

Esimerkin voimalla

Haastattelujen ja työmaahavainnoinnin antaman materiaalin pohjalta Walls loi selkeän, taulukkomuotoisen ympäristövastuun toimintamallin.

Toimintamallissa painotetaan erityisesti ympäristövastuullisen ajattelutavan istuttamista YIT-konsernin kaikkeen toimintaan.

–Tärkeää on, että ympäristövastuu ei ole mikään irrallinen tavoite, vaan tulee osaksi yrityksen normaalia toimintaa ja näkyy jatkuvasti työmaalla samalla tavalla kuin esimerkiksi laatuajattelu tai työturvallisuus.

Minkäänlaista pakonomaisuutta ympäristövastuun toteuttamiseen ei Wallsin mielestä kaivata, ennemminkin tarvitaan esimerkin voimaa sekä selkeisiin pelisääntöihin perustuvaa kannustin- ja palkitsemisjärjestelmää.

Avainasemaan nousee kouluttaminen ja tiedottaminen sekä yrityksen sisällä että aliurakoitsijoiden keskuudessa.

Ympäristön vastuullista huomioon ottamista kannattaa käyttää myös yrityksen positiivisen julkikuvan luomisessa.

–Aliurakoitsijoiden osalta on tärkeää, että ympäristöasiat tuodaan selkeästi jo sopimuksissa esille. Pelkkä muste paperilla ei kuitenkaan riitä, vaan ympäristövastuu on otettava konkreettiseksi asiaksi työmaan kaikissa vaiheissa, aloituspalavereissa, väliaikakatsauksissa ja loppupalavereissa.

Ympäristövastaavan tehtäviin

Valmistuttuaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi TAMKista Walls on toiminut työnjohtotehtävissä Asunto Oy Tampereen Rantakaaren työmaalla.

Työssään Walls on päässyt toteuttamaan laatimaansa ympäristövastuun toimintamallia ja vastannut esimerkiksi työmaan jätesuunnitelman teosta.

–Toimin työmaalla ympäristövastaavana, joten ympäristöasiat ovat käytännössä joka työpäivä ajankohtaisia, Walls kertoo.

Konkreettisimmillaan ympäristövastuu toteutuu päivittäisen jätehuollon lisäksi työmaan materiaalitehokkuudessa.

–Pienellä tontilla jätesuunnitelmat ja keräyspisteiden perustaminen on ajoitettava todella tarkasti eri rakennusvaiheisiin ja oltava valmis nopeisiin muutoksiin. Työmaan olosuhdehallinnalla saadaan esimerkiksi energiatehokkuutta paremmaksi.

Lakimuutos tulossa

Pelkkä resurssien käytön tehokkuus ja materiaalien järkevä käyttö rakennustyömailla ei riitä. Pitää myös huomioida, miltä työmaa näyttää ulospäin.

–Jos työmaan piha on kaaoksessa kuin räjähdyksen jäljiltä, se ei anna hyvää viestiä lähialueelle eikä esimerkiksi potentiaalisille asiakkaille.

Wallsin mielestä ympäristövastuun hyvin huomioivat yksiköt voisivat saada jonkinlaisia tunnustuksia toimistaan. Kierrätysastettaan nostava työmaa voitaisiin palkita esimerkiksi positiivisella julkisuudella.

Walls muistuttaa, että tuore laki antaa omat reunaehtonsa kierrätykseen.

–Euroopan unionin antaman direktiivin mukaan rakennusalan kierrätysasteen on noustava 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä koskee kaikkia rakennusalan toimijoita.

Teksti: Arto Kotilainen Kuva: Kuutti Walls